Oferta

W zakresie naszych usług znajdują się między innymi takie czynności jak:

skaning laserowy wysokiej rozdzielczości

Posiadamy duże doświadczenie z zakresu wykonywania pomiarów metodą skaningu laserowego 3D, na podstawie których sporządzamy opracowania architektoniczne, przemysłowe, kryminalistyczne i inne. Tworzymy przestrzenne modele 3D, przekroje podłużne i poprzeczne, ortofotoplany. Wykorzystując nasze precyzyjne skanery laserowe oraz specjalistyczne oprogramowanie możemy podjąć każde wyzwanie.

Realizacje

mapy i inne opracowania cyfrowe

Opracowujemy mapy do celów projektowych w postaci cyfrowej, jak i analogowej. Na potrzeby gospodarki nieruchomościami, sporządzamy mapy do celów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, wykonujemy także inne opracowania cyfrowe takie jak profile podłużne i poprzeczne terenu, profile linii energetycznych.

Realizacje

GIS – system informacji przestrzennej

Tworzymy różnego rodzaju systemy informacji przestrzennej na potrzeby zarządzania nieruchomościami, ewidencji ludności, opracowania koncepcji ochrony przeciwpowodziowej itp.

Realizacje

podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Wykonujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie rozgraniczeń, wznowień granic oraz podziałów. Uczestniczymy w całym postępowaniu administracyjnym nadzorując i dbając o jego sprawny przebieg.

geodezyjna obsługa inwestycji

Aktywnie uczestniczymy w procesie budowlanym, począwszy od ustalenia granic nieruchomości objętej inwestycją, poprzez geodezyjne opracowanie projektu z wytyczeniem w terenie, pomiary kontrolne, na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kończąc. Podejmujemy się również geodezyjnego nadzoru inwestorskiego.

Realizacje

badanie stanów prawnych nieruchomości

Przeprowadzamy postępowanie mające na celu regulację stanu własnościowego nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym. Prowadzimy postępowanie w celu doprowadzenia do zgodności rzeczywistego stanu prawnego z stanem faktycznym.

przygotowanie inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji

Dostosowując się do potrzeb inwestora, sporządzamy kompletną dokumentację  wymaganą do uzyskania odpowiednich decyzji i pozwoleń, niezbędnych w procesie inwestycyjnym, takich jak: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zezwolenie na wycinkę drzew oraz inne decyzje administracyjne.

Na życzenie klienta ustalamy stan prawny nieruchomości, wykonujemy badanie ksiąg wieczystych, analizujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzamy pełne badanie due diligence nieruchomości pozwalające na ocenę perspektyw inwestycji.

pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze

Wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze obiektów inżynierskich, budowlanych wraz z przyłączami, sieci uzbrojenia terenu. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do odbioru inwestycji. Na potrzeby sprzedaży lokali, założenia księgi wieczystej wykonujemy obmiary powierzchni użytkowej.

pomiary deformacji i odkształceń

Wykonujemy pomiary kontrolne stanu konstrukcji inżynierskich, takich jak: kominy, hale przemysłowe, obiekty mostowe. Zakładamy sieci obserwacyjne na potrzeby monitoringu osiadań i przemieszeń budynków oraz obiektów liniowych np. autostrad. Ze względu na górniczy charakter regionu, badamy odkształcenia i deformacje terenu. W związku z występującymi szkodami górniczymi, sporządzamy opinie i dokumentacje pozwalające na efektywną obsługę kosztów szkód górniczych.